Materiały pomocnicze do realizacji zadania

By przedstawić dane liczbowe w postaci graficznej można posłużyć się programem gnuplot. Wykres zapewne ułatwi ocenę poprawności wyników działania programu. Więcej - patrz Rysowanie wykresów.

Sposób interpretacji danych wprowadzanych do programów zależy od ustawień regionalnych. W konsekwencji wprowadzane do programów liczby rzeczywiste powinny być zapisywane, w zależności od ustawień, z użyciem kropki dziesiętnej lub przecinka. Więcej - patrz Ustawienia locale.

Rysowanie wykresów

Do rysowania wykresów funkcji, w tym także danych liczbowych zawartych w plikach z kursami walut można wykorzystać program gnuplot. Po uruchomieniu programu, narysowanie wykresu kursu euro na podstawie pliku eur.dat sprowadza się do wykonania następujących komend:
plot "eur.dat" using 4 with lines
lub w formie skróconej
plot "eur.dat" u 4 w lines
przy czym using oznacza numer kolumny, wktórej znajdują się dane do wykresu, a with sposób rysowania (domyślnie - punkty).

Aby ograniczyć zakres dni, dla których rysowany jest wykres można przed wykonaniem komendy plot ustalić zakres osi X. Na przykład wykonanie polecenia
set xrange [50:120]
ograniczy wykres do danych z wierszy od 50 do 120.

Więcej szczegółów dotyczących opcji programu można znaleźć po wydaniu komendy help lub ?polecenie. W szczególności na podstawie pomocy do poleceń time/date i timefmt można się dowiedzieć w jaki sposób uzyskać na osi X wyświetlanie dat.

Ustawienia locale

System dostępny na diablo, podobnie jak większość systemów linuksowych umożliwia łatwe modyfikowanie ustawień regionalnych z poziomu użytkownika przy pomocy mechanizmu locale. Ustawienia regionalne przechowywane są w zmiennych środowiskowych, z których najistotniejsze to:

Bieżące ustawienia systemu można wyświetlić przy pomocy polecenia locale. Poszczególne wpisy najczęściej mają postać xx_YY lub xx_YY.z, gdzie xx jest dwuliterowym kodem języka, YY - dwuliterowym kodem kraju, a Z - stroną kodową (np. en_US oznacza ustawienia dla języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych, a pl_PL.utf8 ustawienia dla języka polskiego z kodowaniem UNICODE). Specjalnymi typami, niezwiązanymi z żadnym z krajów są C i POSIX.

Zmiany ustawień poszczególnych zmiennych (gdy używaną powłoką systemową jest bash) można dokonać za pomocą polecenia
export <ZMIENNA>=<wartość>
np.
> locale
...
LC_NUMERIC="pl_PL"
LC_TIME="pl_PL"
LC_COLLATE="pl_PL"
...
> date
nie lis 20 23:34:45 CET 2005
> export LC_TIME="en_US"
> locale
...
LC_NUMERIC="pl_PL"
LC_TIME="en_US"
LC_COLLATE="pl_PL"
...
> date
Sun Nov 20 23:36:13 CET 2005