Strona główna | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne

Marek Wnuk
 
Materiały dydaktyczne
Programy zajęć
Kod kursu
ARE4372
Systemy wizyjne
Autor przedmiotudr inż. Marek Wnuk
Zespół dydaktyczny
Wymiar godzin
(tygodniowo)
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
2 0 1 0 0
Opis kursu Kurs jest poświęcony metodom przetwarzania i analizy obrazów ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w systemach wizyjnych robotów. Przedstawiane są fazy pobierania, wstępnego przetwarzania (usuwania zniekształceń i zakłóceń), segmentacji (wydzielania cech i obiektów) obrazów. Omawiane są metody opisywania własności obiektów na podstawie obrazów, które pozwalają uzyskać parametry służące do rozpoznawania (klasyfikacji) obiektów i określania ich położenia i orientacji w przestrzeni roboczej.
Zawartość tematyczna wykładu
Temat Liczba godzin
PDF Document Systemy wizyjne - wstęp 1
PDF Document Akwizycja obrazów (fotometria, optyka, dyskretyzacja, kwantyzacja) 3
PDF Document Operacje histogramowe, macierz sąsiedztwa, transformacje punktowe 2
PDF Document Transformacje globalne (Fourier, Hadamard) 2
PDF Document Transformacje lokalne (operatory liniowe i nieliniowe) 4
PDF Document Progowanie - globalna metoda segmentacji 2
PDF Document Segmentacja obszarów (podobieństwa i różnice) 2
PDF Document Lokalne operatory krawędzi (gradient, Laplace) 3
PDF Document Aproksymacja krawędzi (transformacja Hough-a) 3
PDF Document Operacje morfologiczne (kontur, szkielet, domknięcie, otwarcie) 2
PDF Document Parametryzacja obiektów (momenty geometryczne) 2
PDF Document Stereowizja dwukamerowa i fotometryczna) 2
Wizja w sterowaniu (rozpoznawanie, lokalizacja, orientacja) 2
Zawartość tematyczna laboratorium
Opis laboratorium Zajecia laboratoryjne pozwalają zbadać działanie omawianych na wykładzie metod przetwarzania obrazów na rzeczywistych przykładach. Wykorzystywane oprogramowanie (system KHOROS-Cantata w środowisku graficznym X-window) pozwala nie tylko na budowanie złożonych procedur przetwarzania obrazów z procedur elementarnych dostępnych w systemie, ale również na tworzenie własnych procedur w prostym języku graficznym.
Literatura
Literatura podstawowa Horn B. K. P., Robot Vision, MIT Press, McGraw--Hill, 1986
Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987.
Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, PLJ, Warszawa, 1993.
Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, FPT, Kraków, 1997.
Wnuk M., Materiały do wykładu Systemy Wizyjne (PDF).
Literatura uzupełniająca Gonzales R. C., Wintz P., Digital Image Processing, Addison--Wesley, London, 1977.
Ballard D. H., Brown C. M., Computer Vision, Prentice--Hall, New York, 1982.
Rosenfeld A., Kak A. C., Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982.
Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992.
Watkins C.D. i in., Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, Warszawa 1995.
Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, Warszawa, 1996.
Dokumentacje techniczne i użytkowe systemu KHOROS (HTML).
Dokumentacje techniczne sprzętowych elementów do przetwarzania obrazów (PDF).
Program zajęć laboratoryjnych dla SyWiz


Marek Wnuk (c) 2004 mw