Strona główna | Prace studenckie | Dydaktyka | Projekty własne | Inne

Marek Wnuk
 
Materiały dydaktyczne
Programy zajęć
Kod kursu
ARE5352
Systemy wizyjne II
Autor przedmiotudr inż. Marek Wnuk
Wymiar godzin
(tygodniowo)
Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
0 0 0 1 0
Opis kursu Kurs jest poświęcony metodom przetwarzania i analizy obrazów ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w systemach wizyjnych robotów. Przedstawiane są fazy pobierania, wstępnego przetwarzania (usuwania zniekształceń i zakłóceń), segmentacji (wydzielania cech i obiektów) obrazów. Omawiane są metody opisywania własności obiektów na podstawie obrazów, które pozwalają uzyskać parametry służące do rozpoznawania (klasyfikacji) obiektów i określania ich położenia i orientacji w przestrzeni roboczej.
Zawartość tematyczna projektu
Opis projektu Zajęcia projektowe są poświęcone na opracowanie własnych implementacji (programowych lub sprzętowych) wybranych procedur przetwarzania obrazów. W pierwszym przypadku, zalecanym środowiskiem jest Linux, z biblioteką FBM - Fuzzy BitMap. Do wizualizacji wyników można używać istniejącego oprogramowania, a pobieranie rzeczywistych obrazów jest możliwe dzięki sieciowemu serwerowi akwizycji dostępnemu w laboratorium. Implementacje sprzętowe dotyczą projektów filtrów lokalnych realizujących podstawowe algorytmy na bieżąco dzięki wykorzystaniu programowalnych układów logicznych (FPGA) i procesorów sygnałowych (SHARC).
Literatura
Literatura podstawowa Horn B. K. P., Robot Vision, MIT Press, McGraw--Hill, 1986
Pavlidis T., Grafika i przetwarzanie obrazów, WNT, Warszawa, 1987.
Skarbek W., Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, PLJ, Warszawa, 1993.
Tadeusiewicz R., Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, FPT, Kraków, 1997.
Wnuk M., Materiały do wykładu Systemy Wizyjne (PDF).
Literatura uzupełniająca Gonzales R. C., Wintz P., Digital Image Processing, Addison--Wesley, London, 1977.
Ballard D. H., Brown C. M., Computer Vision, Prentice--Hall, New York, 1982.
Rosenfeld A., Kak A. C., Digital Picture Processing, Academic Press, New York, 1982.
Ostrowski M. (red.), Informacja obrazowa, WNT, Warszawa, 1992.
Watkins C.D. i in., Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, Warszawa 1995.
Woźnicki J., Podstawowe techniki przetwarzania obrazu, WKŁ, Warszawa, 1996.
Dokumentacje techniczne i użytkowe systemu KHOROS (HTML).
Dokumentacje techniczne sprzętowych elementów do przetwarzania obrazów (PDF).


Marek Wnuk (c) 2000 mw